logo Foundation Serce do Serca                                             rok działalności logo Fundacji Bash pl eng de =es

"Człowiek  jest  wielki  nie  przez  to,  co  posiada,  lecz  przez  to,  kim  jest;

nie  przez  to,  co ma,  lecz  przez  to,  czym  dzieli  się  z  innymi."
podpis JPII


Książka: Jesteś posłany przez Boga

W 2016r. ukazała się książka, będąca zapisem konferencji, które o.John wygłosił podczas rekolekcji w Polsce w roku 2015. Książkę, można otrzymać na rekolekcjach charyzmatycznych prowadzonych przez ojca Johna. Czytelnicy książki „Trwaj w relacji z Bogiem” mogą przekazywać swoje "dary serca" na konto Fundacji i w ten sposób mają możliwość pomocy dzieciom, którymi zajmuje się o.John w Ugandzie.

Książka: Jesteś posłany przez Boga

W lipcu 2015r. ukazała się książka, będąca zapisem konferencji, które o.John wygłosił podczas rekolekcji w Polsce w roku 2014. Książkę, można otrzymać na rekolekcjach charyzmatycznych prowadzonych przez ojca Johna. Czytelnicy książki „Jesteś posłany przez Boga” mogą przekazywać swoje "dary serca" na konto Fundacji i w ten sposób mają możliwość pomocy dzieciom, którymi zajmuje się o.John w Ugandzie.

Wstęp do książki

"Radość Ewangelii napełnia serce i całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji. Z Jezusem Chrystusem radość rodzi się i odradza" (EG 1).

Drodzy Czytelnicy, po raz czwarty oddajemy do Waszych rąk książkę z treściami konferencji wygłoszonych przez o. Johna Bashoborę pod tytułem "Jesteś posłany przez Boga". Jest to owoc spotkań z wieloma tysiącami ludzi gromadzących się na spotkaniach modlitewnych i rekolekcjach, które prowadził ten, jakże niezwykły i jak bardzo blisko Boga żyjący, kapłan-charyzmatyk w Polsce w roku 2014.

Już sam tytuł jest bardzo wymowny. Te słowa o. Johna kierowane do każdego uczestnika rekolekcji, ale także i do Ciebie, Drogi Czytelniku, jasno wskazują na to, że i Ty jesteś posłany przez Boga, aby głosić Ewangelię w Imię Jezusa Chrystusa, aby uzdrawiać w Imię Jezusa Chrystusa, aby iść tam, gdzie On Cię posyła, jako Jego umiłowany uczeń.

Po raz kolejny mamy także okazję zapoznać się z nauczaniem Kościoła. Tym razem autor rekolekcji wielokrotnie nawiązuje do adhortacji apostolskiej papieża Franciszka "Evangelii Gaudium" (w tekście oznaczonej skrótem EG), nie mówiąc już o fundamencie Słowa Bożego, którym jest przesycone każde głoszenie.

Może zastanawiasz się, w czym tkwi fenonomen rekolekcji prowadzonych przez o. Johna, dlaczego tyle osób jest obecnych na tych spotkaniach, dlaczego jest tyle uzdrowień, tych fizycznych i tych duchowych. Odpowiedź jest prosta - działa tam sam Jezus posłany przez Swojego Ojca na ziemię; Jezus, który wstąpił do nieba i posłał nam Swojego Ducha Świętego, który nas namaszcza do tego, aby być posłanym na "krańce świata". Nie lękaj się tego, ale z odwagą wyznaj: "Oto jestem, poślij mnie!"

Ks. Karol Krukowski

Książka: Uwierz Bogu sercem

W lutym 2014r. ukazała się książka, będąca zapisem konferencji, które o.John wygłosił podczas rekolekcji w Polsce w roku 2013. Książkę, można otrzymać na rekolekcjach charyzmatycznych prowadzonych przez ojca Johna. Czytelnicy książki „Uwierz Bogu sercem” mogą przekazywać swoje "dary serca" na konto Fundacji i w ten sposób mają możliwość pomocy dzieciom, którymi zajmuje się o.John w Ugandzie.

Wstęp do książki:

„Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga” (J 11, 22).

Słowa Marty, pełne bólu i nadziei, wypowiedziane u grobu Łazarza wyrażają istotę treści przesłania o. Johna Bashobory, zawartego w książce o wymownym tytule„Uwierz Bogu sercem”. Jest to pokłosie konferencji wygłoszonych w Polsce podczas trwania Roku Wiary.

O. John wielokrotnie podkreślał, że wiara jest teraz. Kładł nacisk na przysłówek „teraz”, na to ciągłe Boże teraz, Boga istniejącego od zawsze i na zawsze: „Tego, Który jest i Który był, i Który przychodzi” (Ap 1, 4). Odwieczne Boże „teraz”, to przede wszystkim przynaglenie: nie zwlekaj, nie ociągaj się; Bóg przychodzi do ciebie „teraz”, w każdym momencie i w każdej okoliczności twojego życia. Jest to „teraz” Jego bliskości i Jego służby człowiekowi. Jest na wyciągnięcie ręki, jest na każde wezwanie i modlitwę, na każdy akt strzelisty. Później – może być za późno.

Nauczanie o. Johna jest w pełni kerygmą, do której praktykowania w Kościele zachęca Ojciec Święty Franciszek. Czym jest kerygma? Jest ona głoszeniem orędzia o zbawieniu, orędzia zawartego w Słowie Bożym skierowanym do człowieka. Tak przemawiali Apostołowie: św. Piotr i św. Paweł, w sposób zanotowany w Dziejach Apostolskich.

Dlaczego tak ważne jest głoszenie Słowa Bożego? Bo jest ono stwórcze: „Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało” (J 1, 3). Słowo Boże jest skuteczne: „tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa” (Iz 55, 11).

Słowo Boże wnika głęboko: „ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4, 12). Kontakt ze Słowem Bożym buduje doświadczenie wiary, którego istotą jest doświadczenie Boga. Jest to doświadczenie niezapomniane, spotkanie z Kimś, kto kocha i jest wierny.

Zamieszczone w książce konferencje są biblijną szkołą życiową: czytelnik, tak jak przed nim słuchacz, staje oko w oko z Bożą prawdą w odniesieniu do najważniejszych sytuacji życiowych. Jest zafascynowany i przyciągnięty, wchodzi na drogę oczyszczenia i oświecenia w sposób niemal spontaniczny, bez przymusu, bez obawy, jakby skarb znalazł, jakby znalazł drogocenną perłę. Uczestnicy rekolekcji na Stadionie Narodowym, wyszli z niego po trzynastu godzinach jako uśmiechnięci i radośni świadkowie Zmartwychwstałego Pana.

O. Bashobora – skromny kapłan nienadużywający środków przekazu i ekspresji – ma dar mówienia prostego i jasnego. Za słowami kryje się jego wewnętrzna prawda głębokiej wiary, modlitwy i ukochania Ewangelii. Takie zdolności otrzymane od Pana Żniwa nazywamy charyzmatem. Jest charyzmatykiem w służbie człowiekowi, nie stwarza barier, mimo komunikowania przez tłumacza (konferencje były wygłoszone po angielsku). Jako Afrykańczyk spłaca Europie dług wdzięczności za pierwszą ewangelizację Czarnego Lądu (pochodzi z kraju Męczenników Ugandy), stając się misjonarzem starego kontynentu, którego wiara wystygła. Ukazuje nam człowieczeństwo uniwersalne, przekraczające granice kultur i historycznych uwarunkowań. Pozwala dotknąć Syna Człowieczego, jak kobieta ewangeliczna, która mówiła do siebie: „Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa” (Mk 5, 28).

Dzieci afrykańskie, gdy przychodzą na świat, nie mają nazwisk dziedzicznych. Otrzymują od rodziców nazwiska znaczące, będące życzeniem lub dobrą wróżbą. Nazwisko o. Johna znaczy w języku u źródeł Nilu, skąd pochodzi, dosłownie: „bashobora – oni mogą”. W formie bezosobowej znaczy też: „to jest możliwe, to się może udać, to się może zdarzyć”. Czytelnik również tego doświadczy: uwierz Bogu sercem, wierz, że to jest możliwe, „bo u Boga wszystko jest możliwe” (Mk 10, 27).

Abp Henryk Hoser SAC

Książka: Jesteśmy ambasadorami Boga na ziemi

W lipcu 2013r. ukazała się książka, będąca zapisem konferencji, które o.John wygłosił podczas rekolekcji w Polsce w roku 2012. Książkę, można otrzymać na rekolekcjach charyzmatycznych prowadzonych przez ojca oraz 6 lipca na Stadionie Narodowym w Warszawie. Czytelnicy książki „Jesteśmy ambasadorami Boga na ziemi” mogą przekazywać swoje "dary serca" na konto Fundacji i w ten sposób mają możliwość pomocy dzieciom, którymi zajmuje się o.John w Ugandzie.

Wstęp do książki:

Kolejna książka, zawierająca treści konferencji wygłoszonych przez Ojca Johna Bashoborę, jest wspaniałym przewodnikiem w podjęciu własnej formacji duchowej. Prostota i świeżość przekazu, poparte trafnymi przykładami z życia, pozwalają na przeżycie osobistych rekolekcji podczas lektury niniejszej pozycji. Czytając konferencje Ojca można doświadczyć prowadzenia przez kolejne zagadnienia życia duchowego. Przekazuje On nam jak najwięcej ze swojego doświadczenia wiary i osobistego spotykania Boga w codzienności.

Ojciec John nie boi się śmiałych porównań oraz dygresji, które prowadzą do głębszego zrozumienia omawianego problemu. Cenne jest tu szczególnie jego osobiste świadectwo. To ono wskazuje na wypełnianie się Słowa Bożego w życiu człowieka. Nie da się przejść obojętnie wobec wezwań i pytań rodzących się podczas czytania kolejnych stron książki.

Podobnie jak w pierwszej wydanej w Polsce książce, zawierającej treści konferencji Ojca, pt. „Jesteś obrazem Boga”, tak i w obecnej, zaproponowana droga wzrastania i zastosowanie jej pozwoli – jak głęboko wierzę – uniknąć wielu pułapek w życiu duchowym.

Ojciec John, głosząc konferencje i odsłaniając przed czytelnikiem swoje serce, dzieli się tym, co naprawdę ważne w życiu z Bogiem. Chodzi mu o wprowadzenie człowieka w głęboką i osobistą relację z Jezusem, jako Panem i Zbawicielem, realnie zaprowadzającym królestwo Boże w naszym codziennym życiu.

Pozycja ta, stając się swoistym przewodnikiem na ścieżkach wiary, tym samym bardzo trafnie wpisuje się w przeżywanie Roku Wiary obchodzonego obecnie w Kościele katolickim. Dużą zaletą książki jest fakt, iż nauczania w niej zawarte mają solidne fundamenty w postaci cytowanych fragmentów „Katechizmu Kościoła Katolickiego”. Pozwala to czytelnikowi zapoznać się z oficjalnym nauczaniem Kościoła, a także rozbudza pragnienie poznawania innych zagadnień zawartych w „Katechizmie Kościoła Katolickiego”.

W tej książce, podobnie jak w poprzedniej, został zachowany styl języka mówionego. Czuwano również nad tłumaczeniem odpowiadającym zamysłowi Autora. Dziękuje Bogu za tą pozycję, która na pewno wniesie wkład w formację katolików w Polsce. Chwała Panu!

Ks. Rafał Jarosiewicz

Książka: Jesteś obrazem Boga

W styczniu 2012 roku Fundacja   Serce   do   Serca rozpoczęła akcje rozprowadzania książki pt. „Jesteś obrazem Boga” o.Johna Bashobory. Podczas rekolekcji istnieje możliwość otrzymania tej książki, która jest bardzo pomocna przy ewangelizacji. Jej czytelnicy mogą również przekazywać swoje "dary serca" na konto Fundacji, w ten sposób wspierając jej działalność.

Wstęp do książki:

Jezus żyje! Tak w skrócie można ująć to wszystko, co dzieje się na rekolekcjach, które prowadzi o.John. Bo Jezus żyje w głoszonym słowie, w sakramentach, w Kościele katolickim. Kiedy się słucha konferencji tego kapłana, słyszy się świadectwo człowieka, który umiłował Jezusa Ukrzyżowanego, który głęboko wierzy w Jego realną obecność w Eucharystii i kocha Kościół katolicki. To świadectwo buduje, zachwyca i pociąga. O.John pragnie podzielić się Tajemnicą Miłości z jak największą liczbą ludzi, bo dla niego każdy człowiek jest ważny. Dlatego też stara się on w prosty sposób przedstawiać główne prawdy wiary, a nie jest to łatwe w dzisiejszym świecie.

Wiele osób w trakcie rekolekcji pytało, kiedy będzie można nabyć w Polsce książki o.Johna. W odpowiedzi na te oczekiwania powstała ta książka, zawierająca najważniejsze przesłanie konferencji, które Ojciec wygłosił w Polsce w czasie prowadzonych rekolekcji. Jeśli uczestniczyłeś w tych rekolekcjach, będzie to treść, która pozwoli Ci raz jeszcze przeżyć ten wyjątkowy czas. Jeśli nie miałeś takiej okazji, niech będzie zachętą do uczestnictwa. Podczas spisywania konferencji został zachowany styl języka mówionego.

Niech ta książka zaprowadzi Cię w głebinę twojego serca, gdzie czeka na Ciebie ten, który tak bardzo Cię umiłował: Jezus Chrystus. Czytaj powoli i z uwagą, by nic Ci nie umknęło. Rozważaj tę treść, pozwól sobie na to, by Twoje serce zostało przeniknięte tymi prawdami. Niech słowa tej książki rozbudzą w Tobie wiarę, która ośmieli Cię do tego, by żyć prawdą Dziecka Bożego umiłowanego przez samego Boga. Zejdź w głębiny Bożej Miłości, by zobaczyć, kim tak naprawdę jesteś. Życzę Ci tego, byś po skończonej lekturze wykrzyknął całym swoim sercem: Jestem obrazem Boga!

Ks. Radosław Rafał MSF

Książki Ojca Johna Bashobory

Fundacja Serce do Serca uprzejmie informuje, że książki są rozprowadzane podczas rekolekcji prowadzonych przez o. Johna Bashoborę. Ewentualne dary serca wpłacane na konto Fundacji przeznaczamy m. in. na budowę szkoły w Ugandzie. Dziękujemy bardzo wszystkim Darczyńcom za okazaną pomoc i za zaangażowanie w realizację naszych projektów.

Fundatorzy Fundacji Serce do Serca
Stefania i Leszek Małeccy

Duchu Święty, naucz nas modlić się Twoim językiem, który tylko Ty rozumiesz. Uwolnij Swoje cuda, Duchu Święty. Uwolnij Swoją moc, Swoje namaszczenie na każdym z nas.

Przyjdź, Duchu Święty, poruszaj nas w nas. Płoń w nas nowym ogniem. Ogniu miłości, oświeć nas na nowo w naszym powołaniu, w naszej misji apostolskiej.

Panie, ześlij teraz na nas Twojego Świętego Ducha! Niech przeniknie nasze serca Swoim światłem, niech nas dotknie i uzdolni do wiary w Ciebie, naszego jedynego Pana i Z bawiciela.

Duchu Święty, otwórz teraz nasze serca, by przyjęły żywe Słowo Boga, by rozpalone ogniem miłości były zdolne doświadczyć przemiany i nawrócenia, by były zdolne usłyszeć głoszone Słowo, z którego rodzi się wiara.

O.John Bashobora

Przyjdź, Duchu Święty, odśwież mój umysł, zabierz rany mego serca. Tchnij we mnie życie. Mój umysł zostanie poskładany na nowo. I moje ciało zostanie poskładane na nowo. Będę patrzeć i widzieć to, kim jestem - dzieckiem Boga, kochaną osobą; osobą, która kocha innych. Przyjdź Duchu Święty, odbuduj mnie. Zabierz wszystkie choroby ode mnie. Przyjdź, Duchu Święty, usuń wszystko to, co umarło we mnie, abym mógł podejmować decyzje, które sprawią, że będę osobą, która żyje z innymi w miłości i pokoju.

O.John Bashobora

Boże Ojcze, Ty stworzyłeś nas z miłości, a Twoja miłość jest wieczna. Ty nieustannie podnosisz nas do bycia Twoimi dziećmi. Ty dałeś nam Swojego Syna, aby nas zbawił. Niech każdy, kto będzie czytał tę książkę, otrzyma od Ciebie łaskę odnowy swojego człowieczeństwa. Ześlij swego Ducha, aby przywrócił w każdym czytelniku Twój obraz w Imię Jezusa, który jest Panem na wieki wieków. Amen.

O.John Bashobora