logo Foundation Serce do Serca                                            
10 rok działalności 12 rok działalności
logo Fundacji Bash pl eng de =es

"Człowiek  jest  wielki  nie  przez  to,  co  posiada,  lecz  przez  to,  kim  jest;

nie  przez  to,  co ma,  lecz  przez  to,  czym  dzieli  się  z  innymi."
podpis JPII


Cele i zasady działania Fundacji

Fundacja Serce do Serca została powołana w celu wspomagania Kościoła Katolickiego w prowadzeniu wszechstronnej działalności dobroczynnej, formacyjno-religijnej, edukacyjnej i kulturalnej, ukierunkowanej na dzieci i młodzież w Polsce i za granicą, w szczególności z krajów Afryki, które cierpią ubóstwo.

Cel ten realizowany jest w szczególności przez:

  • pomoc finansową i rzeczową dla dzieci szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia,
  • zabieganie u podmiotów krajowych i zagranicznych o tworzenie w kraju lub za granicą stypendiów edukacyjnych dla dzieci porzuconych bądź pochodzących z ubogich rodzin,
  • organizowanie przyjazdu i finansowanie udziału dzieci i młodzieży w turnusach rehabilitacyjnych,
  • udzielanie materialnego wsparcia kapłanom z Polski i z zagranicy, w tym na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków do sprawowania kultu religijnego,
  • organizowanie spotkań, wystaw i imprez masowych związanych z celem statutowym Fundacji,
  • finansowanie nagród dla osób wspierających realizację celu statutowego Fundacji,
  • prowadzenie działalności wydawniczej, oświatowej i szkoleniowej,
  • finansowanie przedsięwzięć w zakresie działalności wydawniczej, fotograficznej, fonograficznej, filmowej i multimedialnej związanych z celem statutowym Fundacji,
  • gromadzenie, przetwarzanie, archiwizację i udostępnianie informacji dotyczących realizacji celu statutowego Fundacji,
  • współpracę i współdziałanie z kościelnymi osobami prawnymi Kościoła Katolickiego, organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz krajowymi i zagranicznymi osobami, instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność zbieżną z celem statutowym Fundacji.


małe logo fundacji Serce do Serca / small logo of Foundation Serce do Serca
„Ratując jedno życie, ratujesz cały świat”.

KRS: 0000405036
NIP: 8992732382
Regon: 021783431