logo Foundation Serce do Serca                                            
10 rok działalności 12 rok działalności
logo Fundacji Bash pl eng de =es

"Człowiek  jest  wielki  nie  przez  to,  co  posiada,  lecz  przez  to,  kim  jest;

nie  przez  to,  co ma,  lecz  przez  to,  czym  dzieli  się  z  innymi."
podpis JPII


Regulamin strony internetowej: Fundacji Serce do Serca

§ 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. „Portal”- portal internetowy „Fundacja Serce do Serca” dostępny pod adresem www.fundacjasercedoserca.pl
 2. Organizator – Fundacja Serce do Serca (zwana dalej również Fundacją oraz Administratorem) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Niemczańska 27, 50-561 Wrocław wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, o nadanym NIP : 8992732382, REGON: 021783431; adres do korespondencji: ul. Niemczańska 27, 50-561 Wrocław, adres poczty elektronicznej: s.o.s@fundacjasercedoserca.pl
 3. „Regulamin” – niniejszy dokument określający w szczególności zasady i warunki funkcjonowania oraz korzystania z Portalu, prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa i obowiązki Fundacji,
 4. „Użytkownik” – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych w Portalu przez Fundację,
 5. „Partner” – Użytkownik będący fundacją lub posiadającym osobowość prawną stowarzyszeniem, niebędący ww. fundacją lub stowarzyszeniem Użytkownik posiadający status organizacji kościelnej, działającej na podstawie jednego z aktów prawnych regulujących stosunek państwa polskiego do kościołów lub związków wyznaniowych, a także klub sportowy działający na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1263 z późn. zm.), który na zasadach przewidzianych w Regulaminie korzysta z usług świadczonych w Portalu przez Fundację, pod warunkiem dokonania przez Fundację pozytywnej weryfikacji, a także każdy inny podmiot, któremu Fundacja na podstawie swobodnej decyzji przyznała status Partnera,
 6. Usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną, której przedmiotem jest: a) dostarczanie Użytkownikowi informacji o działaniach Fundacji, b) uzyskanie pomocy przez Użytkownika w ramach programów i projektów Fundacji, c) przekazywanie darowizn przez Użytkownika na rzecz wsparcia działań statutowych Fundacji.
 7. Cele Statutowe – cele zamieszczone w statucie Organizatora, zamieszczone również na stronie internetowej Organizatora.
 8. Projekt – program organizowany i zarządzany przez Fundację, mający na celu umożliwienie Uczestnikom udzielenia wsparcia finansowego na rzecz realizacji Celów Statutowych Fundacji, opisanych na stronie internetowej Fundacji.
 9. Konto Bankowe – rachunki bankowe Fundacji prowadzone w Banku PKO BP, na które należy dokonywać przelewów celem przekazania darowizny na realizację Celów Statutowych Fundacji zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie.
 10. TPay – systemy płatności, które umożliwiają wysyłanie oraz odbieranie płatności przez Internet.

§ 2. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w użytkowaniu Serwisu, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać ze strony internetowej.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej ze strony internetowej, w tym przez filtry antyspamowe.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu

§ 3. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja Serce do Serca z siedzibą we Wrocławiu, ul. Niemczańska 27, 50-561 Wrocław.
 2. Z Fundacją można się skontaktować e-mailowo pod adresem s.o.s@fundacjasercedoserca.pl
 3. Dane osobowe Uczestników danego Projektu wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji Programu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, prostowania lub żądania trwałego usunięcia przez Administratora, prawo do ich przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w sposób sprzeczny z przepisami dotyczącymi ochrony danych – prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności, która ma na celu poinformowanie gości odwiedzających stronę internetową Fundacji o zasadach zbierania i wykorzystywania informacji o nich podczas korzystania z serwisu znajdującego się pod adresem www.fundacjasercedoserca.pl.
 5. W celu umożliwienia płatności online następuje przekierowanie do serwisu www.tpay.com, którego administratorem jest Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000412357, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7773061579.

§ 4. [Warunki techniczne korzystania z Portalu; zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, treści niedozwolone w Portalu]
 1. Korzystanie ze strony internetowej Organizatora wymaga przeglądarki internetowej Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox 3.0 lub innej o podobnych właściwościach;
 2. Fundacja oświadcza, że materiały zamieszczane przez nią w Portalu, w tym w szczególności opisy zbiórek, mogą być przygotowywane przez Fundację na podstawie informacji przekazanych przez Partnerów, osoby ubiegające się o udzielenie pomocy oraz ich bliskich. Fundacja w oparciu o udostępnione jej materiały weryfikuje cel i kwotę Zbiórki. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za opinie, oceny i odczucia związane osób ubiegających się o udzielenie pomocy, które to opinie oceny i odczucia są elementami opisu Zbiórek. W przypadku wiarygodnego powiadomienia Fundacji o bezprawności treści o jakich mowa powyżej, Fundacja uniemożliwi do nich dostęp w ramach Portalu.
 3. Fundacja ma prawo umieszczać w Portalu materiały reklamowe, promocyjne lub marketingowe pochodzące od Fundacji lub osób trzecich.
 4. Fundacja w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu w Portalu treści o charakterze bezprawnym niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.

§ 5 PRZEKAZYWANIE DAROWIZN
 1. Uczestnicy dokonują darowizn w celu udzielenia Fundacji wsparcia finansowego na rzecz realizacji jej Celów Statutowych. Działalność Fundacji skupia się przede wszystkim na pomocy dzieciom w krajach Afryki, podopiecznym Father Bash Foundation.
 2. Przekazanie darowizny może zostać dokonane poprzez stronę internetową Fundacji. W celu dokonania darowizny należy wejść na stronę główną, wybrać jeden ze sposobów przekazania darowizny, podać dane osobowe (imię, nazwisko oraz adres e-mail) i wysokość darowizny pieniężnej, a następnie postępować według wskazówek TPay.
 3. Przekazywanie darowizn online na rzecz działań statutowych Fundacji jest możliwe również w formie przelewu tradycyjnego lub zlecenia stałego.
 4. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy dostępne na stronie www.tpay.com oraz z którymi Użytkownik może zapoznać się przed rozpoczęciem płatności.
 5. Zbiórki są publikowane w Portalu wyłącznie przez Fundację. Zbiórki mogą być prowadzone przez Fundację samodzielnie lub we współpracy z Partnerem, inną Fundacją na mocy odrębnego porozumienia.
 6. Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 7. W przypadku przekazania Darowizny przez usługę SMS oraz przelewem na rachunek bankowy Fundacji powiadomienia mailowe, o jakich mowa powyżej, nie są przesyłane.
 8. Użytkownik przekazuje Darowizny anonimowo.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ
 1. Administrator dokłada wszelkich starań, by informacje umieszczone na stronie internetowej Serwisu były poprawne oraz aktualizowane na bieżąco.
 2. Z uwagi na ograniczenia techniczne Administrator nie udziela gwarancji prawidłowości, aktualności i stałej dostępności Serwisu.
 3. Administrator jest odpowiedzialny jedynie za treści zamieszczone w Serwisie
 4. Wiążące informacje, zalecenia lub porady Administrator przekazuje za pośrednictwem komunikacji indywidualnej, tj. na adres e-mailowy wskazany przez Użytkownika
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści zamieszczonych w Serwisie, jego uzupełniania, modyfikacji, a nawet całkowitego usunięcie zamieszczonych informacji
 6. W Serwisie mogą zostać zamieszczone linki do adresów internetowych innych podmiotów. Administrator nie odpowiada za treści zamieszczone pod tymi adresami.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.
 2. Administrator ma prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, które wynikać mogą w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Regulaminu dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści na stronie internetowej Serwisu. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie przez Organizatora na stronie głównej Serwisu informacji o zmianie Regulaminu i utrzymanie jej na rzeczonej stronie przez okres 14 dni od zmiany Regulaminu oraz wysłanie wiadomości e-mailowej Użytkownikom, którzy wypełnili formularz i przekazali darowiznę.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu.
 4. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 5. Użytkownicy, którzy mają jakiekolwiek pytania dotyczące stosowanej przez Administratora polityki ochrony prywatności w ramach Serwisu, mogą skontaktować się z Administratorem Serwisu, pisząc na adres s.o.s@fundacjasercedoserca.pl
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025), przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.02.2021 r.