logo Foundation Serce do Serca                                            
10 rok działalności 12 rok działalności
logo Fundacji Bash pl eng de =es

"Człowiek  jest  wielki  nie  przez  to,  co  posiada,  lecz  przez  to,  kim  jest;

nie  przez  to,  co ma,  lecz  przez  to,  czym  dzieli  się  z  innymi."
podpis JPII


Statut Fundacji Serce do Serca

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja nosząca nazwę „Fundacja Serce do Serca”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Stefanię i Leszka Małeckich, zam. we Wrocławiu, ul. Niemczańska 27, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym z dnia 6 grudnia 2011 roku, sporządzonym za Repertorium A nr 8984/2011, przed Notariuszem Małgorzatą Lenart w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja nr 8-11, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 ze zm.), obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

 • Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
 • Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może używać odpowiednika swojej nazwy w językach obcych.

§ 3

 • Fundacja posiada osobowość prawną.
 • Fundację powołano na nieograniczony czas działalności.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

§ 5

Realizując swój cel statutowy, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

 • Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i przedstawicielstwa oraz spółki, a także przystępować do spółek i fundacji.
 • Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 7

Ze względu na cel statutowy, nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

II. Cel i zasady działania Fundacji

§ 8

Fundacja została powołana w celu wspomagania Kościoła Katolickiego w prowadzeniu wszechstronnej działalności dobroczynnej, formacyjno-religijnej, edukacyjnej i kulturalnej, ukierunkowanej na dzieci i młodzież w Polsce i za granicą, w szczególności z krajów Afryki, które cierpią ubóstwo.

§ 9

Cel określony w § 8 Fundacja realizuje w szczególności przez:
 • pomoc finansową i rzeczową dla dzieci szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia,
 • zabieganie u podmiotów krajowych i zagranicznych o tworzenie w kraju lub za granicą stypendiów edukacyjnych dla dzieci porzuconych bądź pochodzących z ubogich rodzin,
 • organizowanie przyjazdu i finansowanie udziału dzieci i młodzieży w turnusach rehabilitacyjnych,
 • udzielanie materialnego wsparcia kapłanom z Polski i z zagranicy, w tym na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków do sprawowania kultu religijnego,
 • organizowanie spotkań, wystaw i imprez masowych związanych z celem statutowym Fundacji,
 • finansowanie nagród dla osób wspierających realizację celu statutowego Fundacji,
 • prowadzenie działalności wydawniczej, oświatowej i szkoleniowej,
 • finansowanie przedsięwzięć w zakresie działalności wydawniczej, fotograficznej, fonograficznej, filmowej i multimedialnej związanych z celem statutowym Fundacji,
 • gromadzenie, przetwarzanie, archiwizację i udostępnianie informacji dotyczących realizacji celu statutowego Fundacji,
 • współpracę i współdziałanie z kościelnymi osobami prawnymi Kościoła Katolickiego, organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz krajowymi i zagranicznymi osobami, instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność zbieżną z celem statutowym Fundacji.

III. Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 6000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych), wymienionej w akcie notarialnym ustanowienia Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 11

Dochody Fundacji stanowią w szczególności:
 • wpływy z działalności statutowej,
 • darowizny pieniężne, rzeczowe i praw majątkowych,
 • spadki i zapisy,
 • dotacje i subwencje,
 • dochody z kapitału (lokat bankowych, papierów wartościowych, udziałów i akcji),
 • dochody z praw majątkowych,
 • dochody ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
 • inne przysporzenia majątkowe, dokonywane przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne lub jednostki organizacyjne.

§ 12

Majątek Fundacji jest przeznaczony na pokrycie wszelkich wydatków związanych z realizacją celu statutowego Fundacji.

§ 13

Dochody, o których jest mowa w § 11, mogą być użyte na realizację celu statutowego Fundacji, o ile darczyńcy nie postanowili inaczej.

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że masa spadku przekracza długi spadkowe.

§ 15

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do kogokolwiek.

§ 16

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Fundacji może określić regulamin, który musi respektować obowiązujące przepisy prawa.

IV. Organy Fundacji

§ 17

Organami Fundacji są Zgromadzenie Fundatorów i Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji powołana do życia w przypadku, o którym jest mowa w § 19 pkt 2.

§ 18

Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów bądź Rady Fundacji należy:
 • występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, w tym powoływania i odwoływania Zarządu,
 • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 • rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu,
 • podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji.

§ 19

 • Rada Fundacji jest organem składającym się z przynajmniej 5-ciu osób.
 • W przypadku śmierci wszystkich Fundatorów Rada Fundacji przejmuje uprawnienia Zgromadzenia Fundatorów.
 • W przypadku, o którym jest mowa w pkt 2, Radę Fundacji powołuje Zarząd na posiedzeniu zwołanym w trybie natychmiastowym.
 • Członków Rady Fundacji wybiera Zarząd spośród Sponsorów Fundacji, jego zdaniem najbardziej zasłużonych i zaangażowanych w realizację celu Fundacji.
 • Osoby wybrane na członków Rady Fundacji zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie, z którego będzie wynikać iż wyrażają zgodę na pełnienie powierzonej funkcji i zobowiązują się do przestrzegania postanowień statutu.

§ 20

Rada wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Rady Fundacji.

§ 21

Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 22

W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 23

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków. Głosy wstrzymujące się od głosowania nie są brane pod uwagę. Głosowanie jest jawne. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie w drugim terminie uchwały zapadają zwykła większością głosów oddanych. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Rady.

§ 24

Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym z Prezesa Zarządu i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Zgromadzenie Fundatorów lub w przypadku, o którym jest mowa w § 19 pkt 2, przez Radę Fundacji.

§ 25

Fundator może zostać członkiem Zarządu.

§ 26

Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów lub Rady Fundacji.

§ 27

Zarząd w szczególności:
 • reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 • sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
 • przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy i inne przysporzenia majątkowe,
 • tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
 • prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia,
 • sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
 • podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji oraz tworzeniu oddziałów, zakładów, przedstawicielstw oraz spółek przez Fundację,
 • powołuje kierowników zakładów, określając zakres ich obowiązków oraz sporządza regulamin organizacyjny zakładów.

§ 28

Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani. Zasady ich wynagradzania ustala Zgromadzenie Fundatorów lub Rada Fundacji.

§ 29

 • Zarząd działa zgodnie ze swoimi uchwałami oraz przepisami prawa.
 • Zarząd podejmuje uchwały zgodnie z treścią § 23, przy czym dla ważności uchwał wymagana jest zawsze na posiedzeniu obecność Prezesa Zarządu, którego głos jest decydujący w przypadku równej liczby głosów.

§ 30

 • Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji oraz pozostali członkowie Zarządu łącznie.
 • Prezes Zarządu Fundacji może ustanowić pełnomocnika do pewnych określonych czynności prawnych w imieniu Fundacji. Pełnomocnik działa w granicach umocowania.

V. Zmiana Statutu

§ 31

Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji, przy czym zmiany te lub uzupełnienia powinny być zbliżone do celu określonego w akcie ustanawiającym Fundację.

§ 32

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów bądź Rada Fundacji.

VI. Postanowienia Końcowe

§ 33

 • Dla efektywnego realizowania swojego celu statutowego Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 • Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zgromadzenie Fundatorów bądź Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 34

Fundacja ulega likwidacji:
 • w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku,
 • w przypadku śmierci wszystkich Fundatorów i niepowołania w trybie § 19 pkt 3 Rady Fundacji w ciągu 3 miesięcy od zaistnienia przesłanek, o których jest mowa w § 19 pkt 2.

§ 35

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmują organy wymienione w § 33 pkt 2.

§ 36

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się osobom prawnym Kościoła Katolickiego lub innym osobom prawnym, których działalność odpowiada celowi Fundacji.

Wrocław, dnia 6 grudnia 2011 r.małe logo fundacji Serce do Serca / small logo of Foundation Serce do Serca
„Ratując jedno życie, ratujesz cały świat”.

KRS: 0000405036
NIP: 8992732382
Regon: 021783431